Přijímaní darů

Sponzorské dary jsou přijímány podle platné legislativy výhradně na základě platných darovacích smluv na předem stanovené účely. Finanční dary se přijímají v hotovosti do pokladny Domova nebo na účet Domova stanovený zřizovatelem; tzn. do Rezervního fondu a podává se o nich hlášení příslušnému finančnímu úřadu a odboru ZSP MHMP.

Dary jsou účelově členěny do čtyř základních skupin, tj.

  1. na kulturní a společenské akce,
  2. na vzdělávání zaměstnanců Domova,
  3. na rehabilitační a terapeutické pomůcky,
  4. na zkvalitnění prostředí a provoz Domova.

Pokud není ve Smlouvě uvedeno bližší určení, kam má být věcný dar umístěn nebo k jakému účelu mají být darované finanční prostředky využity, rozhoduje o nich ředitelka, přičemž respektuje záměr dárce.

Příjemcem daru je vždy Domov, nikoli jednotlivé pracovní úseky Domova. Dary přijímá ředitelka a informuje o nich na poradě vedení. Věcné dary pokud možno sjednává s dárcem tak, aby jejich
provoz (využití) nebyl pro Domov neúčelný nebo neefektivní.

Zaměstnanci nesmí v žádném případě přijímat žádné finanční obnosy. Drobné pozornosti jako poděkování (např. květiny, nabídka sladkosti z bonboniéry nebo kávu/čaj) může zaměstnanec přijmout pouze tehdy, pokud by odmítnutí bylo považováno za porušení pravidel slušného chování nebo by se mohlo dárce nepřiměřeně dotknout. Zaměstnanec přijetí pozornosti zapíše do „knihy darů“ a o daru neprodleně informuje svého nadřízeného.

Přijetí daru od rodinných příslušníků klienta, jeho blízké osoby nebo od něho samotného, nemůže znamenat výhodu pro klienta a bude vždy zapsáno v „knize darů“.

Pokud je přijetí daru spojeno s podmínkou (sponzorský dar – např. dárce požaduje zveřejnění své obchodní firmy), musí být její splnění v souladu nejen s platnými předpisy, ale také s etickými pravidly.

Číslo účtu pro zaslání finančního daru:

2001210009/6000