Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o službu
Podání žádosti o přijetí do Domova
Kritéria přijetí

Kontaktní zaměstnanec: sociální pracovnice

Mgr. Bc. Jaroslava Jemelková, DiS. 
– vedoucí sociálního úseku
jemelkova@hortenzie.cz
mobil: +420 771 277 634
Mgr. Martina Hráská
– sociální pracovnice
– evidence žádostí
socialni@hortenzie.cz
tel.: +420 283 980 081
mobil: +420 778 073 005
Prohlídka Domova je možná vždy po předešlé telefonické domluvě
Po a St – 13:00–15:00 hod.

Zájemce o poskytnutí sociální služby v Domově si může telefonicky domluvit schůzku se sociální pracovnicí, s ní osobně jedná o podmínkách přijetí.

 1. Sociální pracovnice reaguje písemně nebo ústně na dotazy zájemce a sdělí mu základní informace o:
  • Domově s možností prohlídky Domova,
  • postupu podání žádosti,
  • hodnocení a bodování žádostí,
  • nabídne možnost smluvení termínu osobní návštěvy,
  • poskytne kontakty na případná jiná zařízení.

   

 2. Při osobním kontaktu zjišťuje sociální pracovnice se zájemcem o službu:
  • potřeby a zájmy zájemce v Domově,
  • představí zájemci v Domově poskytované služby.

Podání žádosti o přijetí do Domova

Žádost o přijetí do Domova lze podat osobně nebo poštou na předepsaném formuláři. Formulář včetně přílohy lze stáhnout z webových stránek Domova www.hortenzie.cz (viz Dokumenty), popř. je k dispozici ve vrátnici Domova, u sociální pracovnice nebo je na požádání zájemci zaslán. Tiskopis žádosti je potřeba vyplnit a žadatelem o přijetí podepsat.

Povinné přílohy k žádosti:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o přijetí,
 • popř. kopie rozsudku soudu o omezení svéprávnosti.

Kritéria přijetí

 1. Příspěvek na péči
 2. Individuální situace žadatele
  1. Přemístění
  2. Osamělost
  3. Bytové podmínky
  4. Krizová situace
  5. Zdravotní stav
 3. Věk žadatele

Kritéria přijetí jsou posouzena a obodována dle „Kritérií pro hodnocení žadatele o pobyt v domovech pro seniory zřizovanými HMP“ na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1066 ze dne 5.8.2008 k pravidlům přijímání žadatelů do Domovů pro seniory (viz Dokumenty – Pravidla přijímání).

O zařazení do evidence žadatelů či o odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby a o přijetí nových klientů na uvolněná místa v Domově rozhoduje dle kritérií a bonifikačního systému pracovní skupina složená z ředitelky Domova, osoby pověřené k zastupování ředitelky Domova, praktického lékaře Domova, vedoucí ošetřovatelského úseku, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice.

Pracovní skupina se schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci.

Sdělení o zařazení do evidence žadatelů či o odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby je zasláno žadateli do 30 dnů od obdržení žádosti.

Po zařazení do evidence žadatelů následuje sociální šetření, které provádí sociální pracovnice Domova a případné přehodnocení žádosti.

Evidenci žadatelů o přijetí do Domova vede sociální pracovnice Domova, na kterou se může žadatel po celou dobu vedení žádosti obracet.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout