Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o službu
Podání žádosti o přijetí do Domova
Kritéria přijetí

Kontaktní zaměstnanec: sociální pracovnice

Hana Řeháková, DiS. 
– vedoucí sociálního úseku
socialni2@hortenzie.cz
mobil: +420 778 089 005
Mgr. Martina Hráská
– sociální pracovnice
– evidence žádostí
socialni@hortenzie.cz
tel.: +420 283 980 081
mobil: +420 778 073 005
Prohlídka Domova vždy po předešlé telefonické domluvě
Po a St – 13:00–15:00 hod.

Zájemce o poskytnutí sociální služby v Domově si telefonicky domluví schůzku se sociální pracovnicí, s ní osobně jedná o podmínkách přijetí.

 1. Sociální pracovnice reaguje písemně nebo ústně na dotazy zájemce a sdělí mu základní informace o:
  • Domově s možností prohlídky Domova,
  • postupu podání žádosti,
  • hodnocení a bodování žádostí,
  • nabídne možnost smluvení termínu osobní návštěvy,
  • poskytne kontakty na případná jiná zařízení.

   

 2. Při osobním kontaktu zjišťuje sociální pracovnice se zájemcem o službu
  • potřeby a zájmy zájemce v Domově
  • představí zájemci v Domově poskytované služby

Podání žádosti o přijetí do Domova

Žádost o přijetí do Domova lze podat osobně nebo poštou na předepsaném formuláři, který lze stáhnout ZDE, popř. je k dispozici ve vrátnici Domova,
u sociální pracovnice nebo je na požádání zájemci zaslán.

Kompletně vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti včetně potřebných příloh pak zájemce zašle na naši adresu ZDE.

Povinné přílohy k žádosti:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o přijetí,
 • popř. kopie rozsudku soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Kritéria přijetí

 1. Příspěvek na péči
 2. Individuální situace žadatele
  1. Přemístění
  2. Osamělost
  3. Bytové podmínky
  4. Krizová situace
  5. Zdravotní stav
 3. Věk žadatele

Kritéria přijetí jsou posouzena a obodována dle „kritérií pro hodnocení v domovech pro seniory zřizovanými HMP podle Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1066 ze dne 5.8.2008 k pravidlům
přijímání žadatelů do Domovů pro seniory“. (viz Pravidla přijetí – ZDE).

O zařazení do evidence žadatelů či o odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby a o přijetí nových klientů na uvolněná místa v Domově rozhoduje dle kriterií a bonifikačního systému pracovní skupina složená z ředitelky Domova, praktické lékařky Domova, vedoucí ošetřovatelského úseku, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice.

Pracovní skupina se schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci.

Sdělení o zařazení je zasláno žadateli do 30 dnů od obdržení žádosti.

Po zařazení žádosti do evidence žadatelů následuje sociální šetření, které provádí sociální pracovnice Domova a případné přehodnocení žádosti.

Evidenci žadatelů o přijetí do Domova vede sociální pracovnice Domova, na kterou se může žadatel po celou dobu vedení žádosti obracet.