O Domově

Vymezení cílové skupiny pro pobytovou službu
Do Domova nepřijímáme seniory
Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby
Základní služby nabízené klientům
Kapacita Domova

Vymezení cílové skupiny pro pobytovou službu

Cílovou skupinou Domova jsou především občané hlavního města Prahy, kteří potřebují pravidelnou každodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

Domov je určen pro seniory věkové kategorie:

 • mladší senioři ve věku od 65 do 80 let
 • starší senioři ve věku nad 80 let

Do Domova nepřijímáme seniory

 • s infekčním onemocněním,
 • s psychickým onemocněním v akutním i chronickém stadiu,
 • s nezvládnutou závislostí na návykových látkách a na alkoholu,
 • s demencí (Alzheimerova choroba či jiné typy demencí),
 • pro ambulantní nebo pobytovou službu na přechodnou dobu,
 • ve stavu vyžadujícím služby sociální prevence,
 • ve zdravotním stavu vyžadujícím poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouvu) dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 36 Prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. pouze z těchto důvodů:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy.

Jestliže Domov odmítne uzavřít Smlouvu, sdělí tuto skutečnost žadateli písemně do 30 dnů od obdržení žádosti o přijetí s doporučením na zařízení, která poskytují služby v rozsahu, o který žadatel žádá.

Základní služby nabízené klientům

 • Ubytování s celodenním stravováním
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita Domova

65 LŮŽEK

Počet pokojů Druh pokoje a kategorie
8 1-lůžkový pokoj kategorie 1A
41 1-lůžkový pokoj kategorie 1B
6 2-lůžkový pokoj kategorie 2A
2 2-lůžkový pokoj kategorie 2B

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout