Přijetí do Domova

 

V případě uvolnění vhodného místa je žadatel písemně vyzván k přijetí do Domova. Po obdržení výzvy k nástupu žadatel či jeho rodina zkontaktuje sociální pracovnici Domova, se kterou projedná podmínky přijetí.

Před přijetím do Domova se žadatel seznámí s Vnitřním řádem Domova a individuálně vypracovanou Smlouvou o poskytnutí sociální služby, která specifikuje práva i povinnosti uživatele a poskytovatele.

Uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby

 • Žadatel má možnost Smlouvu předem prostudovat a seznámit se s ní ZDE
 • Proces uzavírání Smlouvy probíhá za Domov se sociální pracovnicí;
 • Za Domov podepisuje Smlouvu výhradně ředitelka Domova.

Ve Smlouvě je uveden

 • rozsah poskytování sociální služby
 • podmínky ubytování
 • stravování
 • poskytovaná péče
 • fakultativní činnosti
 • místo a čas poskytování služby
 • výše úhrady a způsob jejího placení
 • trvalá záloha
 • ujednání a dodržování Vnitřního řádu
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • zmocnění k přijímání poštovních zásilek a plateb zprostředkovaných poštou
 • doba platnosti Smlouvy

Přílohou Smlouvy jsou:

 • Prvotní individuální plán – osobní cíl uživatelky/uživatele
 • Fakultativní činnosti (Sazebník fakultativních činností)
 • Tabulka příjmů

Postup při uzavírání Smlouvy s klientem

• Uzavírání Smlouvy je poslední fází jednání se žadatelem o službu. Při podpisu Smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

• Smlouva se uzavírá podle § 88 odst. i) Zákona č. 108/2006 Sb.1,
o sociálních službách v platném a § 51 zákona č. 40/1964 Sb.2,
Občanského zákoníku v platném znění. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

• Základní vzor Smlouvy se přizpůsobuje podle individuálních potřeb žadatele a podle rozsahu sjednané služby.

• Při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby postupuje sociální pracovnice tak, aby žadatel o službu rozuměl obsahu a účelu Smlouvy. Zde sociální pracovnice poskytne žadateli podporu.

Smlouva je platná pouze s podpisem ředitelky Domova a stvrzena podpisem žadatele. Po podpisu Smlouvy se z žadatele stává klient.

• Domov uzavírá s žadatelem o službu Smlouvu vždy v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk Smlouvy náleží klientovi a jeden výtisk Domovu.

• Smlouvy včetně dodatků jsou evidovány a uloženy v písemné podobě v osobním spise klienta u sociální pracovnice.

• Písemně uzavřenou Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi klientem a Domovem, a to vždy číslovaným písemným dodatkem.1 § 88 odst. i) Zákona č. 108/2006 Sb. Poskytovatelé sociálních služeb
jsou povinni uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3“,
tj. pouze pokud poskytovatel: neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá; nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá nebo zdravotní stav osoby,
která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

2 § 51 Občanského zákoníku č. 40/1964 „Účastníci mohou uzavřít i takovou Smlouvu, která není zvláště upravena; Smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.“

 

Postup při uzavírání Smlouvy s klientem s omezenou způsobilostí k právním úkonům

V případě, že je žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepisuje Smlouvu jeho opatrovník, který je povinen doložit pravomocné soudní rozhodnutí. Není-li schopen sám žadatel jednat a nemá-li zákonného zástupce, zastupuje jej při uzavírání Smlouvy obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby viz § 91, odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Další povinnosti budoucích klientů vyplývají z § 73 zákona č. 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb. z Vnitřního řádu Domova

 • předložit aktuální zdravotní dokumentaci při nástupu do Domova
 • hradit včas poskytovanou službu
 • dodržovat Vnitřní řád o bezpečnosti a požární ochraně
 • být slušný vůči spolubydlícím a personálu
 • dodržovat základní pravidla soužití
 • v havarijních situacích se podřídit příkazům ředitelky Domova nebo pověřeného zaměstnance

Doporučení co si vzít do Domova

Doklady:

 • Platný občanský průkaz s vyznačením českého státního občanství
 • Rodný list, oddací list, případně úmrtní list manžela/ky
 • Aktuální lékařskou dokumentaci od praktického lékaře
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Průkazky z odborných lékařských pracovišť (diabetologie, apod.)
 • Poslední výměr důchodu, který jste obdržel(a) od ČSSZ, popř. od MO, MV, MS
 • Peněžní hotovost na úhradu pobytu v Domově
 • Kontakty na rodinu, popř. blízké známé (písemný přehled – jméno, adresa, tel. čísla, e-mail)

Co si vzít do Domova s sebou pro vlastní potřebu:

 • oblečení – spodní prádlo, noční prádlo, župan, domácí prádlo, vycházkový oděv, uplatní se i společenský oděv
 • obuv – domácí, vycházková, popřípadě společenská
 • hygienické potřeby (hřeben, kartáček na zuby, čistící prostředky na zuby, mýdlo, popř. sprchový gel, šampon, krém na obličej a ruce, toaletní papír, papírové kapesníky apod.)
 • kompenzační pomůcky (brýle, zubní protéza, naslouchadlo, hůl, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík, apod.)
 • 1x osuška, 4x ručník
 • 6x žínka
 • 2x utěrka
 • 2x ložní souprava krepového povlečení
 • 3x froté prostěradlo
 • 2x hrnek, mělký, hluboký, velký, malý talíř (dle uvážení), misku (na ovoce) – nejlépe nádobí z umělé hmoty, dále příbor (vidlička, nůž, lžíce, malá lžička), krájecí nůž, termosku
 • 1x umělé umyvadlo, umělý koš na prádlo, umělá lopatka se smetáčkem, uzavíratelný odpadkový koš
 • osobní věci (budík, hodiny, rádio, obrázky, květiny, fotografie, knihy, apod.)
 • vlastní televizi a lednici + záruční listy (pokud již uplynula doba záruky, bude uskutečněna za poplatek odborná prohlídka naším revizním technikem)

Adaptační proces klienta

Po přijetí do Domova je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem. Ten mu po celou dobu jeho pobytu v Domově vstřícně napomáhá při zvládání jeho životních situací. Klíčový pracovník může být v odůvodněných případech na přání klienta změněn. Klient je klíčovým pracovníkem informován také o povinnosti plánovat službu, o možnosti podat podnět, připomínku nebo stížnost a o právu nahlížet do své dokumentace.

Jestliže je při přijetí klienta do péče Domova vhodná celodenní přítomnost rodinného příslušníka (vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo citovému poutu), může jeho průvodce v zařízení pobývat po dohodnutou dobu, pokud uhradí Domovu náklady s tím spojené a jeho pobytu nebrání vážné provozní důvody.

Průvodce podle provozních možností Domova zůstane na příslušném pokoji se svým příbuzným.