Přijetí do Domova

Informace o přijetí
Uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby
Adaptační proces klienta

V případě uvolnění vhodného místa je žadatel písemně vyzván k přijetí do Domova. Po obdržení výzvy k přijetí žadatel či jeho rodina zkontaktuje sociální pracovnici Domova, se kterou projedná podmínky přijetí.

Před přijetím do Domova se žadatel seznámí s Vnitřním řádem Domova a individuálně vypracovanou Smlouvou o poskytnutí sociální služby, která specifikuje práva i povinnosti uživatele a poskytovatele.

Uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) se uzavírá s žadatelem při jeho přijetí do Domova. Žadatel má možnost si Smlouvu předem prostudovat a seznámit se s ní, např. na webových stránkách Domova www.hortenzie.cz (viz Dokumenty) nebo osobně v Domově.

Základní vzor Smlouvy se přizpůsobuje podle individuálních potřeb žadatele a podle rozsahu sjednané služby.

Proces uzavírání Smlouvy probíhá za Domov se sociální pracovnicí. Při podpisu Smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat. Při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby postupuje sociální pracovnice tak, aby žadatel o službu rozuměl obsahu a účelu Smlouvy. Sociální pracovnice poskytuje žadateli podporu.

Smlouva se uzavírá vždy v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk Smlouvy náleží klientovi a jeden výtisk Domovu. Smlouva je platná pouze s podpisem ředitelky Domova a s podpisem žadatele. Po podpisu Smlouvy se z žadatele stává klient (uživatel).

Písemně uzavřenou Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi klientem a Domovem, a to vždy číslovaným písemným dodatkem.

Smlouvy včetně dodatků jsou evidovány a uloženy v písemné podobě v osobním spise klienta u sociální pracovnice.

Ve Smlouvě jsou uvedeny:

 • Rozsah poskytování sociální služby
 • Podmínky ubytování
 • Stravování
 • Poskytovaná péče
 • Fakultativní činnosti
 • Místo a čas poskytování sociální služby
 • Výše úhrady a způsob jejího placení
 • Ujednání o dodržování Vnitřního řádu
 • Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • Zmocnění k přijímání poštovních zásilek a plateb zprostředkovaných poštou
 • Podmínky ukončení pobytu
 • Doba platnosti Smlouvy
 • Ochrana osobních údajů
 • Závěrečná ustanovení

Přílohou Smlouvy jsou:

 • Prvotní individuální plán – osobní cíl uživatele/uživatelky
 • Fakultativní činnosti (Sazebník fakultativních činností)
 • Výše úhrady pobytu
 • Zásady ochrany osobních údajů klienta

Adaptační proces klienta

Po přijetí do Domova je klient seznámen se svým adaptačním pracovníkem a po adaptační době se svým klíčovým pracovníkem.

Klíčový pracovník klientovi po celou dobu jeho pobytu v Domově vstřícně napomáhá při zvládání jeho životních situací. Klíčový pracovník může být v odůvodněných případech na přání klienta změněn. Klient je klíčovým pracovníkem informován také o povinnosti plánovat službu, o možnosti podat podnět, připomínku nebo stížnost a o právu nahlížet do své dokumentace.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout