Příjetí do Domova

Informace o přijetí
Uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby
Adaptační proces klienta

V případě uvolnění vhodného místa je žadatel písemně vyzván k přijetí do Domova. Po obdržení výzvy k nástupu žadatel či jeho rodina zkontaktuje sociální pracovnici Domova, se kterou projedná podmínky přijetí.

Před přijetím do Domova se žadatel seznámí s Vnitřním řádem Domova a individuálně vypracovanou Smlouvou o poskytnutí sociální služby, která specifikuje práva i povinnosti uživatele a poskytovatele.

Uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby

 • Žadatel má možnost Smlouvu předem prostudovat a seznámit se s ní ZDE
 • Proces uzavírání Smlouvy probíhá za Domov se sociální pracovnicí;
 • Za Domov podepisuje Smlouvu výhradně ředitelka Domova.

Ve Smlouvě je uveden

 • rozsah poskytování sociální služby
 • podmínky ubytování
 • stravování
 • poskytovaná péče
 • fakultativní činnosti
 • místo a čas poskytování služby
 • výše úhrady a způsob jejího placení
 • trvalá záloha
 • ujednání a dodržování Vnitřního řádu
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • zmocnění k přijímání poštovních zásilek a plateb zprostředkovaných poštou
 • doba platnosti Smlouvy

Přílohou Smlouvy jsou:

 • Prvotní individuální plán – osobní cíl uživatelky/uživatele
 • Fakultativní činnosti (Sazebník fakultativních činností)
 • Tabulka příjmů

Postup při uzavírání Smlouvy s klientem

• Uzavírání Smlouvy je poslední fází jednání se žadatelem o službu. Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

• Smlouva se uzavírá podle § 88 odst. i) Zákona č. 108/2006 Sb.1,
o sociálních službách v platném a § 51 zákona č. 40/1964 Sb.2,
Občanského zákoníku v platném znění. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

• Základní vzor Smlouvy se přizpůsobuje podle individuálních potřeb žadatele a podle rozsahu sjednané služby.

• Při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby postupuje sociální pracovnice tak, aby žadatel o službu rozuměl obsahu a účelu Smlouvy. Zde sociální pracovnice poskytne žadateli podporu.

• Smlouva je platná pouze s podpisem ředitelky Domova a stvrzena podpisem žadatele. Po podpisu Smlouvy se z žadatele stává klient.

• Domov uzavírá s žadatelem o službu Smlouvu vždy v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk Smlouvy náleží klientovi a jeden výtisk Domovu.

• Smlouvy včetně dodatků jsou evidovány a uloženy v písemné podobě v osobním spise klienta u sociální pracovnice.

• Písemně uzavřenou Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi klientem a Domovem, a to vždy číslovaným písemným dodatkem.1 § 88 odst. i) Zákona č. 108/2006 Sb. Poskytovatelé sociálních služeb
jsou povinni uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3“,
tj. pouze pokud poskytovatel: neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá; nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá nebo zdravotní stav osoby,
která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

2 § 51 Občanského zákoníku č. 40/1964 „Účastníci mohou uzavřít i takovou Smlouvu, která není zvláště upravena; Smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.“

 

Postup při uzavírání Smlouvy s klientem s omezenou způsobilostí k právním úkonům

V případě, že je žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepisuje Smlouvu jeho opatrovník, který je povinen doložit pravomocné soudní rozhodnutí. Není-li schopen sám žadatel jednat a nemá-li zákonného zástupce, zastupuje jej při uzavírání Smlouvy obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby viz § 91, odst. 6 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Další povinnosti budoucích klientů vyplývají z § 73 zákona č. 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb. z Vnitřního řádu Domova

 • předložit aktuální zdravotní dokumentaci při nástupu do Domova
 • hradit včas poskytovanou službu
 • dodržovat Vnitřní řád o bezpečnosti a požární ochraně
 • být slušný vůči spolubydlícím a personálu
 • dodržovat základní pravidla soužití
 • v havarijních situacích se podřídit příkazům ředitelky Domova nebo pověřeného zaměstnance

Doporučení co si vzít do Domova

Doklady:

 • Platný občanský průkaz s vyznačením českého státního občanství
 • Rodný list, oddací list, případně úmrtní list manžela/ky
 • Aktuální lékařskou dokumentaci od praktického lékaře
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Průkazky z odborných lékařských pracovišť (diabetologie, apod.)
 • Poslední výměr důchodu, který jste obdržel(a) od ČSSZ, popř. od MO, MV, MS
 • Peněžní hotovost na úhradu pobytu v Domově
 • Kontakty na rodinu, popř. blízké známé (písemný přehled – jméno, adresa, tel. čísla, e-mail)

Adaptační proces klienta

Po přijetí do Domova je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem. Ten mu po celou dobu jeho pobytu v Domově vstřícně napomáhá při zvládání jeho životních situací. Klíčový pracovník může být v odůvodněných případech na přání klienta změněn. Klient je klíčovým pracovníkem informován také o povinnosti plánovat službu, o možnosti podat podnět, připomínku nebo stížnost a o právu nahlížet do své dokumentace.

Jestliže je při přijetí klienta do péče Domova vhodná celodenní přítomnost rodinného příslušníka (vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebo citovému poutu), může jeho průvodce v zařízení pobývat po dohodnutou dobu, pokud uhradí Domovu náklady s tím spojené a jeho pobytu nebrání vážné provozní důvody.

Průvodce podle provozních možností Domova zůstane na příslušném pokoji se svým příbuzným.