Pomoc při uplatňování práv klientů

Práva klientů
Etický kodex – obecné zásady práv klientů

Práva klientů

Domov pro seniory Hortenzie plně respektuje základní lidská práva klientů vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Základní lidská práva a svobody se zaručují všem lidem bez rozdílu.

Ochrana práv našich klientů je velmi důležitým prvkem v činnosti zaměstnanců ve vztahu k jedinečnosti člověka a ve vztahu k vlastní bezpečnosti klienta Domova. Nejdůležitějším úkolem nás všech
je rozpoznávat a znát individuální potřeby našich klientů a zodpovědně k této problematice přistupovat.

Specifické povinnosti, které se týkají zabezpečování práv a svobod jsou součástí výkonu práce každého zaměstnance v souladu s vnitřními pravidly Domova.

Etický kodex – obecné zásady práv klientů

Za nejdůležitější práva klientů Domova považujeme:

 1. právo na ochranu a respekt k soukromí
 2. právo na ochranu osobních a citlivých údajů (podle zák. č. 101/2000 Sb.)
 3. právo na svobodnou volbu při rozhodování
 4. právo na podávání stížností nebo připomínek na poskytované služby
 5. právo na přijímání návštěvy
 6. právo na nakládání se svým časem
 7. právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání
  (včetně zcizení peněz, osobních věcí nebo majetku)
 8. právo na aktivní spoluúčast při rozhodování o své osobě
 9. právo na kvalitní ošetřovatelsko-rehabilitační péči
  (při respektování individuálních zvláštností klienta)

Zaměstnanci, který by se dopustil jakýchkoliv forem zneužívání klienta nebo jeho majetku, hrozí postih např. v oblasti:

 1. správně-právní – finanční sankce
 2. občansko-právní – možnost vymáhání satisfakce ze strany klienta
 3. pracovně-právní – zrušení pracovního poměru
 4. trestně-právní – rozhodnou orgány činné v trestním řízení